Citisens heeft als doel de betrokkenheid van inwoners te vergroten. Dat doet zij voor opdrachtgevers zoals een gemeente of publieke dienstverlener, maar ook door zelf onderzoeken uit te zetten onder haar panel. Inzichten in wat Nederlanders vinden helpen beleidsbepalers en beslissers op weg. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren verzamelen wij, Citisens, persoonsgegevens in de onderzoeken die we doen.

We hechten er groot belang aan om jouw gegevens zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te verwerken. In dit privacyreglement informeren wij je voor welke doeleinden wij persoonsgegevens die wij ontvangen verwerken. Ook informeren wij je graag omtrent jouw rechten met betrekking tot deze verwerking.

Waarom verwerken jullie persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van:

 • de uitvoering en dienstverlening van Citisens B.V.;
 • het versturen van uitnodigingen om deel te nemen aan onze onderzoeken. Hiermee peilen we jouw mening over actuele onderwerpen.
 • het delen van onderzoeksresultaten;
 • het voldoen aan de op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving.


Hoe gaat dit in zijn werk?

Via online vragenlijsten vul jij gegevens in. Deze online vragenlijsten zijn te bereiken via een open link of worden onder de aandacht gebracht via een mail. Wanneer je je aanmeldt voor ons panel, vragen wij een aantal persoonlijke gegevens op. Deze slaan wij, samen met de antwoorden op vragen in onderzoeken, op in onze database. De resultaten van onderzoeken worden alleen op geaggregeerd niveau openbaar gemaakt.

Welke persoonsgegevens verwerken jullie?
Wij verwerken de volgende gegevens:

 • personalia/identificatiegegevens die je invult in onze vragenlijsten of wanneer je lid wordt van ons panel: naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, adres/postcode, woonplaats, genoten opleidingen, e-mailadres;
 • persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken (bijvoorbeeld jouw stemgedrag);
 • persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;
 • persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt;
 • gegevens betreffende jouw bezoek aan onze website.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag:

 • jouw uitdrukkelijke toestemming;


Delen jullie informatie?

Resultaten van onderzoeken zijn niet te herleiden naar individuele personen/deelnemers. In bepaalde gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden, uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening omdat daarvoor de betrokkenheid van derden is vereist, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • de opdrachtgevers van het onderzoek waar jij gegevens voor hebt ingevuld (hiervoor vragen wij altijd nogmaals om jouw uitdrukkelijke toestemming);
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de in dit privacyreglement omschreven doeleinden. Zoals ICT leveranciers dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden.

Er worden door ons geen persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de EU/EER.

Hoe goed zijn mijn gegevens beveiligd?
Wij treffen in lijn met de geldende privacywetgeving passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zullen door ons met de hoogste mate van vertrouwelijkheid c.q. geheimhouding worden verwerkt in overeenstemming met dit privacyreglement en de toepasselijke wetgeving.

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn, dan wel voor een langere termijn wanneer geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

Wijzigingen in dit privacyreglement
Wij kunnen dit privacyreglement periodiek wijzigen en zullen dan de gewijzigde versie publiceren op onze website. Wij adviseren je dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Waar heb ik recht op?
Op grond van de toepasselijke wetgeving heb je recht op:

 • inzage in jouw gegevens, rectificatie, aanvullen, beperken of verwijderen van jouw persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • maken van bezwaar tegen het verwerken c.q. gebruiken van jouw persoonsgegevens, en/of het overdragen van jouw persoonsgegevens van ons naar een ander persoon of bedrijf.

Wanneer je gebruikt wilt maken van bovenstaande rechten of wanneer je vragen hebt over dit privacyreglement, kun je contact met ons opnemen via info@citisens.nl of 0343-820380.

Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET Utrecht

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij, CITISENS B.V., persoonsgegevens.

Wij hechten er groot belang aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te verwerken. In dit privacyreglement informeren wij u voor welke doeleinden wij persoonsgegevens die wij van u ontvangen verwerken en informeren wij u graag omtrent uw rechten met betrekking tot deze verwerking.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van:

 • de dienstverlening door de genoemde vennootschap en de uitvoering van overeenkomsten;
 • het u kunnen contacteren en informeren indien u onder andere via onze website hierom heeft verzocht, dan wel u te informeren over relevante diensten;
 • marketing activiteiten, zoals (online) nieuwsupdates en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.
 • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en werkzaamheden;
 • het verrichten van onze eigen bedrijfsvoering, bestaande onder andere uit beleidsontwikkeling en doelmatig management;
 • het voldoen aan de op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Zo verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • personalia/identificatiegegevens bij het aangaan van de dienstverlening: naam, voornamen, geslacht, adres, woonplaats, functie, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.
  • gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
  • gegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie.

 

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • de uitvoering van de overeenkomst c.q. dienstverlening;
 • uw toestemming;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang.


Delen van informatie
In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening omdat daarvoor de betrokkenheid van derden is vereist, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • derden die relevant zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacyreglement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Door ons worden geen persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EU/EER.

Veiligheid/vertrouwelijkheid
Wij treffen conform de geldende privacywetgeving passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zullen door ons met de hoogste mate van vertrouwelijkheid c.q. geheimhouding worden verwerkt in overeenstemming met dit privacyreglement en de toepasselijke wetgeving.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het specifieke doel(en) waarvoor ze verzameld zijn, dan wel voor een langere termijn indien geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

Wijzigingen privacyreglement
Wij kunnen ons privacyreglement periodiek wijzigen en zullen dan de gewijzigde versie publiceren op onze website. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Uw rechten
Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht op:

 • inzage in uw gegevens, rectificatie, aanvullen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • maken van bezwaar tegen het verwerken c.q. gebruiken van uw persoonsgegevens; het overdragen van uw persoonsgegevens van ons naar een ander persoon of bedrijf.


Cookies
Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies.

De volgende functionele en analytische cookies kunnen via de website zonder uw voorafgaande toestemming worden geplaatst:

 • functionele cookies zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie;
 • geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

Wij verzoeken u om ter uitvoering van uw rechten zoals in het voorgaande aangegeven, dan wel indien u vragen heeft met betrekking tot dit privacyreglement, contact met ons op te nemen via e-mailadres info@citisens.nl of via telefoonnummer 0343-820380.

Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET Utrecht

MijnStem en CITISENS nemen je privacy zeer serieus. Jouw gegevens worden daarom op een veilige manier verwerkt en gebruikt. In dit privacy statement wordt uitgelegd op welke manier met jouw gegevens wordt omgegaan wanneer je gebruik maakt van MijnStem.

MijnStem
MijnStem is een stemhulp van CITISENS B.V. (“CITISENS”). CITISENS is een zusje van NECKER VAN NAEM B.V.. NECKER VAN NAEM B.V. is al meer dan 14 jaar actief met onderzoek en advies in het lokale, provinciale en landelijke bestuur. Zij is marktleider op het gebied van raadsonderzoek en rekenkameronderzoek. Meer dan 75% van de gemeenteraden zijn getraind of begeleid door haar adviseurs.

De technische uitvoering wordt gedaan door iVOX, een Belgische online-research bureau dat al sinds 2009 meertalige stemhulpen bouwt voor Europa en België, en nu dus ook al enkele jaren voor Nederland.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens
CITISENS B.V. is verantwoordelijk voor de in dit document beschreven verwerking van persoonsgegevens.

Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET Utrecht
Telefoon: 0343-820380

E-mail: info@mijnstem.nl

Verzamelde gegevens
Om MijnStem te laten werken heeft CITISENS een aantal gegevens nodig.

 • Jouw antwoorden op de stellingen worden verzameld en opgeslagen, maar zijn zonder nadere gegevens niet herleidbaar naar jou persoonlijk.
 • Indien je hiervoor kiest, verzamelt CITISENS jouw postcode en e-mailadres. Dit is echter niet verplicht om gebruik te kunnen maken van MijnStem.
 • CITISENS slaat jouw IP-adres niet op


Doeleinden

De verzamelde gegevens worden gebruikt om:

 • Het gebruik van MijnStem mogelijk te maken.
 • Statistische gegevens op te stellen over het gebruik van de site.
 • MijnStem goed te kunnen beveiligen en te verbeteren.
 • Te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van gegevens in het kader van strafrechtelijk onderzoek, aan daartoe bevoegde autoriteiten.

Jouw postcode gebruikt CITISENS om gemeenten te helpen inwoners beter te betrekken. Jouw postcode helpt daarbij. Gekoppeld aan de sociologische modellenbank van CITISENS, kan zij inschatten hoe en waarover de mensen in bepaalde wijken willen meedenken. Daarmee adviseert zij gemeenten over hoe ze hun inwoners beter kunnen betrekken. CITISENS gebruikt hiervoor geen persoonlijke gegevens, zij is slechts geïnteresseerd om inzicht te krijgen op wijkniveau.

Het invullen van jouw postcode is niet verplicht. Dus ook zonder jouw postcode achter te laten, kun je het resultatenscherm van de stemhulp bekijken.

Jouw e-mailadres zullen wij vragen voor eventuele deelname aan het panel. E-mailadressen worden overigens in een aparte database opgeslagen, zodat er geen enkele koppeling is te maken met Jouw antwoorden op de stellingen en/of jouw postcode.

Beveiliging
CITISENS heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder:  (i) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups, alsmede (ii) versleuteling van alle gegevens die worden verzonden vanaf jouw computer naar MijnStem en vice versa via een https verbinding. Dit laatste betekent dat zelfs wanneer iemand de data weet te onderscheppen, het enkel onbruikbare codes zijn.

Ondanks dat CITISENS alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

CITISENS heeft de software daarnaast uitvoering getest. En hoewel zij ervan overtuigd is dat het een veilig pakket is, sluit zij haar ogen niet voor wat er kan gebeuren en laat zij 24 uur per dag een scan uitvoeren om er zeker van te zijn dat er geen zwakheden ontstaan of iets van buitenaf in haar software gewijzigd wordt. Wil je meer weten over deze scan? Dat kan bij onze partner Guardian360.

Doorgifte aan derden
Alleen personen die door CITISENS zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of op te slaan (intern dan wel extern) hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Van hen eisen we dat de vertrouwelijkheid van jouw gegevens wordt gerespecteerd en dat zij voldoende waarborgen bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Voor het overige zal CITISENS jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar haar redelijk oordeel in jouw belang is.

Cookies
Tijdens het invullen van MijnStem wordt je gevraagd antwoord te geven op stellingen. Om deze antwoorden te kunnen verwerken en een stemuitslag op te bouwen plaatsen wij functionele cookies. Dit zijn tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst wanneer je MijnStem bezoekt. De gegevens worden vervolgens versleuteld verstuurd en CITISENS slaat geen IP-adressen op.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Google analytics
CITISENS maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers MijnStem gebruiken. CITISENS heeft de anonymize-functie aan haar Google Analyticsconfiguratie toegevoegd, met als gevolg dat geen volledige IP-adressen naar Google worden gestuurd: het laatste octet van het IP-adres wordt verwijderd, zodat tracking op individueel niveau technisch onmogelijk wordt gemaakt.

De door Google Analytics verzamelde informatie gebruikt CITISENS alleen op geaggregeerd niveau, zodat MijnStem verbeterd kan worden. CITISENS registreert alleen uiteindelijke aantallen en geen individuele gegevens.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden van de daar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. CITISENS is hiervoor niet verantwoordelijk.

Sociale netwerken
Op MijnStem zijn buttons opgenomen om website en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook van Facebook, Inc. en Twitter van Twitter, Inc. (“sociale netwerken”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst op het moment dat je er op klikt. CITISENS heeft daarop geen invloed. Wij raden je aan om de privacyverklaring van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in, in geval van Facebook en Twitter, de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de daar gelden privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. CITISENS is hiervoor niet verantwoordelijk.

Bewaartermijn
Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van verwerking en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Melding van de gegevens bij de autoriteit persoonsgegevens
CITISENS heeft haar gegevensverwerking gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1559991. Tevens is zij lid van MOA – Center for Marketing Intelligence & Research, de vereniging van marktonderzoekbureaus (www.moaweb.nl).

Je rechten met betrekking tot de verzamelde gegevens

 • Je hebt het recht om te vragen wie er toegang heeft / heeft gehad tot jouw gegevens. Je kunt ons vragen welke gegevens zijn geregistreerd en wie hier toegang toe heeft/ heeft gehad.
 • Je hebt recht op inzage in jouw gegevens. Hiervoor kun je CITISENS vragen welke gegevens zijn geregistreerd en waarvoor ze worden gebruikt.
 • Je hebt het recht om de gegevens die CITISENS van jou heeft verzameld, te laten corrigeren, wijzigen of aanvullen indien deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
 • Je hebt het recht om minder gegevens door CITISENS te laten verwerken.
 • In een aantal wettelijk bepaalde gevallen heb je het recht om jouw gegevens te laten verwijderen door CITISENS.
 • Je hebt het recht jouw gegevens bij CITISENS op te vragen en over te laten dragen aan derden.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CITISENS.

Alle verzoeken kun je per e-mail sturen naar: info@mijnstem.nl.

Wijziging van het privacy statement
Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van MijnStem. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van MijnStem kunnen leiden tot wijzigingen in het privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Contact
Als je vragen hebt over dit privacy statement, kun je contact met ons opnemen via info@mijnstem.nl.

Wat doet de stemhulp van Mijn Stem?
MijnStem geeft je informatie over de standpunten van de partijen op actuele thema’s. Je kunt daarom per stelling de standpunten van de partijen zien én een door hen geschreven toelichting lezen. In het resultaatscherm aan het einde van de stemhulp kun je zien met welke partij je de meeste overeenstemming hebt.

Wat is het doel van de makers van de stemhulp?
Ons doel is om de aandacht voor de verkiezingen te vergroten, inwoners blijvend bij de democratie te betrekken en kiezers te informeren over de positionering van partijen.

Wie zijn jullie?
Voor onze stemhulp werken wij, Citisens BV, samen met iVOX

Wie?

Wie? Citisens BV staat voor  toegankelijk en betrouwbaar onderzoek als startpunt voor draagvlak en betrokkenheid. Citisens is een zusje van Necker van Naem. Necker van Naem is ruim 14 jaar actief met onderzoek en advies in het lokale, provinciale en landelijke bestuur. We zijn marktleider raadsonderzoek en rekenkameronderzoek. Meer dan 75% van de gemeenteraden zijn getraind of begeleid door onze adviseurs.

De technische uitvoering wordt gedaan door iVOX, een Belgisch online-research bureau dat al sinds 2009 meertalige stemhulpen bouwt voor Europa en België, en de laatste jaren dus ook voor Nederland.

Zag ik jullie niet ook de afgelopen jaren tijdens verkiezingen?
Ja, dat klopt. Sinds 2014 waren we er bij álle verkiezingen. Voor de gemeenteraden, het europees parlement, de provinciale staten en de Tweede Kamer. En nu in 2018 waren we er weer, in maar liefst 64 gemeenten. Daarmee zijn we op lokaal niveau de grootste stemhulp.

Hoe bepaal je de positie op een stelling?
Lees de stelling en bedenk wat jij van dit thema vindt. Op de schuifbalk geef je je mening aan. Jouw mening kun je vervolgens direct vergelijken met een politieke partij. Je antwoord geef je op een 101-puntsschaal, wat ruimte biedt voor nuance.

Welke stellingen zijn opgenomen in MijnStem?
Voor het maken van de stellingen hebben we ons gebaseerd op de partijprogramma’s en (andere) input van de partijen zelf. In de meeste gevallen hebben we in een sessie gezamenlijk met de politieke partijen de selectie van stellingen bepaald. Bij het selecteren geven 2 zaken de doorslag:

1) Het thema is actueel
2) Over het thema wordt door partijen verschillend gedacht

Hoeveel stellingen heb je nodig voor een betrouwbare representatieve stemhulp?
Het aantal stellingen ligt voor ons niet vooraf vast. De balans tussen een inhoudelijke weergave van wat er speelt en gebruiksvriendelijke lengte van de stemhulp, staat voor ons voorop. Soms bereiken we dat met 18 stellingen, en soms met 28.

Hoe hebben de partijen zich gepositioneerd?
Nadat stellingen zijn opgesteld hebben de politieke partijen aangegeven wat hun mening is op deze stellingen. Ook hebben zij bij hun mening een motivering gegeven van maximaal 255 tekens. Deze kun je per stelling lezen nadat je jouw eigen mening over de stelling hebt gegeven.

Is de motivatie van de partijen bij de stellingen gecontroleerd?
Positie (mening) en motivering zijn gecheckt door onderzoekers van Citisens. Als positie en motivering niet met elkaar overeen kwamen, hebben de betreffende partijen een voorstel voor aanpassing gekregen. In de motivering waren rechtstreekse verwijzingen naar andere partijen niet toegestaan. Ook hebben we gecontroleerd of de motivering begrijpelijk is voor inwoners.

Hoe wordt je mening ten opzichte van politieke partijen vergeleken?
Let op! Hier komt een ingewikkeld stukje tekst van onze onderzoekers. Ze willen het zo goed mogelijk aan je uitleggen. Wil je nog meer weten? Stuur ons een email, dan bellen we je terug! info@mijnstem.nl

De mate waarin je positie overeenkomt wordt berekend door de gemiddelde relatieve afstand tussen de positiekeuze van de vergelijkingspunten (de politieke partijen) en de invuller te berekenen per stelling. Het vergelijkingspunt met de kleinste gemiddelde relatieve afstand tussen de eigen positiekeuze en de keuze van de kiezer staat bovenaan. MijnStem geeft geen duiding of interpretatie van de positiekeuze.

Contact
Heb je nog vragen over MijnStem?

Mailen:   info@mijnstem.nl  Spreken: 0343-820380 (09.00 – 17.00)

Schrijven:  Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET Utrecht

Volgen of tweeten:  https://twitter.com/destemvan

Hou je van lange nummers?

KvK 53147413
BTW 8507.67.970.B.